SPARK
Systém podpory a řízení korupce

Popis

      Stát má určité úřady. Tyto úřady mají své zaměstnance, kteří mají přidělenou funkci. Každý úřad má seznam funkcí, které lze pracovníkovi přiřadit. Na úřad chodí občané, kteří mohou být zároveň úředníky. Občan požaduje po úřadu různé úkony. Seznam úkonu je na každém úřadě jiný. Úkony trvají určitou dobu, než jsem provedeny ke spokojenosti občana. Pokud chce občan úkon urychlit může použít úplatek. Urychlení úkonu je závislé na výši úplatku. Ke každému úkonu je vedena tabulka s minimální výší úplatku pro urychlení o určitý počet dní. Dle této tabulky se určí o kolik dní dříve bude úkon vyřízen. Systém má usnadňovat korupci a evidovat které funkce jsou velmi žádané, které jsem často urychlované, kdo je nejvíc podplácen a to vše ve vhodných manažerských sestavách, tak aby bylo možné zvyšovat či snižovat výši úplatků v závislosti na poptávce po službách.


Funkční analýza

Administrator
      Má plná práva k databázi. Může zadávat a odstraňovat úřady, seznamy úkonů, seznam občanů a zaměstnanců.

Tajemník
      Může určovat úkony na úřadě, jejich dobu trvání a výši úplatků, může nahlížet do sestav. Případně řešit i nějaký úkon požadovaný občanem. Nastavuje zaměstnance a jejich funkce na úřadě.

Úředník
      Zadává seznam občanů, zadává požadavek občana na úkon, zadává informace o úplatku.

Scénáře:
  Založení úřadu
Zakládá se nový úřad. Administrátor zadává nový úřad, zadává seznam funkcí na úřadě.

  Zadání pracovníků
Tajemník nebo administrátor zadává zaměstnance a přiděluje jim funkci.

  Občan chce úkon
Za úředníkem přichází občan a požaduje úkon. Úředník se podívá do seznamu úkonů, zda úřad tento úkon dělá. Pokud ano, zjistí zda je občan v databázi. Pokud ne zadá ho do ní. Dále zadá požadavek občana na úkon. Sdělí občanovi dobu na vyřízení. Může nabídnout urychlení za úplatek. Zde je možný dvojí scénář:
  1. Občan vytáhne obnos peněz, úředník je převezme a dle minimální částku na urychlení úplatku určí o kolik lze maximálně tento úkon urychlit za danou sumu.
  2. Občan se zeptá za kolik. Úředník nabídne možná urychlení vzhledem k výši úplatku. Zde úředník opět čerpá z podkladu minimální výše úplatku.
  Občan chce vědět zda je úkon vyřízený
Občan přijde za úředníkem a chce vědět zda je úkon vyřízený. Úředník se podívá do databáze a sdělí zda by měl být hotov v závislosti na zadání do databáze a počtu dní na úkon určený z původního počtu popř. úplatku. (Systém nemá evidovat skutečné vyřízení úkonu, pouze zda by měl být řešeno. I dalším složkám řešící úkoly je třeba dát prostor pro korupci). Pokud chce občan úkon urychlit může i zde dát úplatek. Pak se odvíjí scénář stejně jako v "Občan chce úkon" a to dle bodů 1. nebo 2.

  Tajemník chce zjistit velikosti úplatků
Tajemník se chce podívat na úplatky na úřadě. Zobrazí si tiskovou sestavu se seznamem úplatků.

  Tajemník chce optimalizovat úkony a částky na úplatky
Tajemník si zobrazí seznam úkonů, kde je vidět četnost požadavku na tento úkon, četnost úplatků na tento úkon jejich výše a průměrné urychlení oproti normální době. Dle této sestavy se rozhodne upravit výše úplatků a dobu vyřízení, proto vstoupí do formuláře se seznamem úkonů a minimální výší úplatků a tyto data upraví.

      E-R Model
      Script pro vytvoření databáze
      Script pro naplění databáze testovacími daty
      Script s 10 dotazy nad databází


Vytvořil: Stanislav Duben, 2002 - jako semestrální práci pro předmět DBS